Walne Zebranie Członków

W dniu 16 czerwca br. odbyło się posiedzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Walnego Zebrania Członków LGD. W trakcie posiedzenia Przewodniczący Zarządu LGD Kazimierz Sać podsumował 4-letnią kadencję Zarządu LGD, dziękując równocześnie członkom ustępujących za dotychczasową pracę. Głównymi punktami obrad były udzielenie absolutorium dla Zarządu LGD z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. oraz wybór władz statutowych LGD na okres 2016-2020.

Obecni na posiedzeniu członkowie wybrali Zarząd w składzie:

 • Kazimierz Sać – przewodniczący Zarządu
 • Lech Puzdrowski – Zastępca Przewodniczącego
 • Józef Domański – Sekretarz Zarządu
 • Stanisław Hołubczak – Skarbnik Zarządu
 • Stanisław Gnosowski – Członek Zarządu
 • Marian Maliński – Członek Zarządu
 • Robert Skraburski – Członek Zarządu

Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Anna Mirecka – Przewodnicząca
 • Wojciech Buczkowski – Z-ca Przewodniczącego
 • Zbigniew Prośniewski – Sekretarz

Sąd Koleżeński w składzie:

 • Beata Smoleńska – Przewodnicząca
 • Andrzej Przeździęk –Z-ca Przewodniczącego
 • Ryszard Maliński –Sekretarz

Radę (organ decyzyjny) w składzie:

 • Przemysław Kowalewski – Przewodniczący
 • Sławomir Nowak - Zastępca Przewodniczącego
 • Edyta Modzelewska - Sekretarz
 • Mirosław Kolanica - Członek
 • Anna Bielecka - Tyszer- Członek
 • Grzegorz Łabędzki- Członek
 • Mariusz Śliwa- Członek
 • Marek Gołuchowski- Członek
 • Maciej Emski- Członek
 • Dariusz Sianoszek- Członek
 • Krzysztof Tokarczyk - Członek

Na zakończenie Przewodniczący Kazimierz Sać podziękował wszystkim członkom za wybór nowych władz LGD.

zdjęcie nr 1 zdjęcie nr 2 zdjęcie nr 3
Zawiadomienie o Sprawozdawczo–Wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gryflandia", które odbędzie się w dniu 16-06-2016 r.

Pobierz treść zawiadomienia

Szanowni Mieszkańcy,

w dniu 18 maja 2016 r.. Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” podpisała umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność. W podpisaniu umowy uczestniczyli członkowie Zarządu LGD oraz Przewodniczący Zarządu Kazimierz Sać.

Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” jest stowarzyszeniem działającym w partnerstwie z gminami z powiaty gryfickiego z gminą Gryfice, Trzebiatów, Płoty, Rewal , Brojce i Karnice. Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” pozyskuje środki unijne, o które mogą ubiegać się beneficjenci chcący realizować działania zgodnie z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” w poprzednik okresie programowania pozyskała środki unijne na przedsięwzięcia i Inwestycje realizowane na terenie Powiatu Gryfickiego w wysokości 7 352 546.70 zł.

W ramach obecnego konkursu Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 środki unijne w wysokości 8 384 318,52 zł. Środki te, pozwolą na realizację przedsięwzięć zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zgodnie z harmonogramem naborów o fundusze unijne mieszkańcy, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorcy oraz wszelkie nieformalne grupy będą mogły wnioskować w IV kwartale 2016 r.

podpisanie umowy 0 podpisanie umowy 1
Informujemy, że w dniu 13.05.2016 r. ( piątek) z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie biuro LGD będzie nieczynne.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

Wykonanie projektu witryny internetowej w oparciu o system zarządzania CMS

Zapytanie ofertowe str. 1 Zapytanie ofertowe str. 2 Zapytanie ofertowe str. 3 Zapytanie ofertowe str. 4
życzenia swiąteczneWykonanie projektu witryny internetowej w oparciu o system zarządzania CMS

zapytanie ofertowe 3 str 1 zapytanie ofertowe 3 str 2 zapytanie ofertowe 3 str 3 zapytanie ofertowe 3 str 4


Drodzy Mieszkańcy,


uprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie złożyliśmy wniosek o wybór lokalnej strategii rozwoju (LSR) w ramach PROW na lata 2014-2020, wdrażanego poprzez Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Lokalna Strategia Rozwoju opracowana z udziałem lokalnej społeczności zamieszkującej obszar LGD, opracowana przez i dla LGD „Gryflandia” obejmuje swym zasięgiem Gminy; Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal i Trzebiatów.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na kwiecień 2016 r. O wynikach i postępie w pracach nad oceną Strategii będziemy Państwa w miarę możliwości informować na bieżąco.

Wszystkim, którzy włączyli się w tworzenie LSR serdecznie dziękujemy.

Zarząd i Pracownicy LGD „Gryflandia”.


Lokalna Grupa Działania ,,Gryflandia” zaprasza Członków LGD do biura Stowarzyszenia w celu zapoznania się z projektem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, w dniach od poniedziałku do piątku , w godz. 7.30 – 15.30 , ul Koszarowa 4 w Gryficach, pok. Nr 2. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 będzie zatwierdzana uchwałą na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w dniu 15 grudnia 2015 r.

LGD „Gryflandia” nie próżnuje...


Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” w dniu 8 października 2015 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”. W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Jarosław Rzepa, Radny Województwa Zygmunt Dziewguć oraz Przewodniczący Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia” Kazimierz Sać. Lokalna Grupa Działania dzięki podpisanej umowie pozyskała 132 tyś. zł, , które przeznaczy na wypracowanie dokumentu umożliwiającego wdrażanie lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020. Do tworzenia tego dokumentu zaangażowana zostanie Lokalna społeczność , gdyż to ona określi kierunki rozwoju regionu, które LGD „Gryflandia” będzie realizować dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” swoim działaniem obejmuje sześć gmin: Gryfice, Trzebiatów, Płoty, Brojce, Karnice i Rewal . W poprzednik okresie programowania dzięki swoim działaniom LGD „Gryflandia” na przedsięwzięcia i inwestycje realizowane przez mieszkańców Powiatu Gryfickiego pozyskała prawie 7 352 546.70 zł. W kolejnym okresie programowania „GRYFLANDIA” będzie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zabiegać o 8 mln zł. Pozyskane środki unijne, mają być przeznaczone na działania wpływające na zrównoważony rozwój regionu oraz wyrównywanie szans mieszkańców z terenów wiejskich. O fundusze mieszkańcy, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorcy oraz wszelkie nieformalne grupy będą mogły wnioskować za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania już w drugiej połowie 2016 roku.
Informujemy, że w dniu 05.10.2015 r. ( poniedziałek) z powodu wyjazdu pracowników LGD „Gryflandia” na szkolenie biuro będzie nieczynne.


Za utrudnienia serdecznie przepraszamySzanowni Mieszkańcy przed nami nowy okres programowania,


Lokalna Grupa Działania ,,Gryflandia” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współtworzenia dokumentu, który w przyszłości pozwoli Nam wspólnie zrealizować działania, przyczyniające się do rozwoju Waszych miejscowości. Przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju będziemy ujmować takie zagadnienia jak:

 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;
 2. Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości;
 3. Dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych, w celu udostępnienia jej lokalnym producentom;
 4. Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
 5. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji;
 6. Rozwój produktów lokalnych;
 7. Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;
 8. Zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 9. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
 10. Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego

Lokalna Strategia Rozwoju ma być Państwa Strategią, dlatego zapraszamy do odwiedzania Punktu Konsultacyjnego, w którym będziecie Państwo mogli zgłosić swoje propozycje oraz uwagi do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Nasi Konsultanci udzielą Państwu odpowiedzi na pytania związane z nowym okresem finansowania oraz udostępnią ankietę, która jest niezbędnym dokumentem przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Punkt Konsultacyjny mieści się w biurze Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia” ul. Koszarowa 4 , pok. N r1 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej www.gryflandia.eu, na której w zakładce „LSR 2014 – 2020” znajdziecie Państwo aktualne dokumenty i informacje dotyczące nowego okresu programowania. Na stronie można wypełnić ankietę on-line (w zakładce LSR na lata 2014-2020). Biuro LGD ,,Gryflandia” zaprasza również do kontaktu mailowego; biuro@gryflandia.eu lub telefonicznego pod numerem ( 91) 38-411-17.

Szanowni Mieszkańcy przed nami nowy okres programowania,


Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, dokumentu który określi kierunki rozwoju Waszej Gminy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współtworzenia tego dokumentu. Zapraszamy rolników, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji, bezrobotnych, wszystkich mieszkańców którzy, chcą mieć wpływ na rozwój swojej Gminy.

Otwarte spotkania z mieszkańcami odbędą się:

 • Gmina Gryfice; 01.09.2015r. godz. 13.00, Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach, ul. Koszarowa 4, pokój Nr 29,
 • Gmina Karnice; 02.09.2015r. godz. 13.00, Gminny Klub Kultury w Karnicy, ul. Osiedlowa 18,
 • Gmina Brojce; 03.09.2015r. godz. 13.00, Urząd Gminy w Brojcach, ul. Długa 48, sala konferencyjna,
 • Gmina Płoty; 04.09.2015r. godz. 13.00, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Płotach, ul. Kościuszki 7,
 • Gmina Rewal; 07.09.2015r. godz. 13.00, Urząd Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, sala konferencyjna.
 • Gmina Trzebiatów; 08.09.2015r. godz. 13.00, Urząd Miejski, ul. Rynek 1, sala Nr15.

Serdecznie zapraszamy
Lokalna Grupa Działania "Gryflandia"Mapa turystyczna obszaru funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania “Gryflandia”, pokrywającego się z granicami Powiatu Gryfickiego. Oprócz lokalizacji atrakcji turystycznych i przebiegu znakowanych szlaków, publikacja zawiera obszerny informator na temat miejscowości letniskowych, zabytków architektury, ciekawostek przyrodniczych i Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.


Mapki można otrzymać w punktach informacyjno - turystycznych znajdujących się na terenie Powiatu GryfickiegoZawiadomienie o Nazdwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gryflandia"


Szczegóły w pliku: ZawiadomienieProtokół z zebrania komisji konkursowej w sprawie wyboru specjalisty ds. koordynowania projektów LGD "GRYFLANDIA"


Szczegóły w pliku: PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJProtokół z zebrania komisji konkursowej w sprawie wyboru specjalisty ds. koordynowania projektów LGD "GRYFLANDIA"


Szczegóły w pliku: PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJWalne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania.


Dnia 18 czerwca 2015 r. w Gminnym Klubie Kultury w Karnicy odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania ,,Gryflandia”, w którym uczestniczyło 37 Członków. Wiceprzewodniczący Zarządu LGD ,,Gryflandia” Lech Puzdrowski przywitał uczestników a następnie w dalszej części zebrania zapoznał uczestników ze sprawozdaniem z działalności LGD za 2014 rok. Na Przewodniczącego Zebrania jednogłośnie wybrano Stanisława Hołubczaka pełniącego funkcję Skarbnika w Zarządzie LGD ,,Gryflandia”. Pan Stanisław Hołubczak przedstawił sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała Członków LGD ,,Gryflandia” z wnioskiem o udzielenie dla Zarządu absolutorium za 2014 rok. Po przedstawieniu Członkom sprawozdania merytorycznego i finansowego, uwzględniając pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Członkowie jednogłośnie udzielili Zarządowi Lokalnej Grupy Działania ,,Gryflandia” absolutorium za 2014 rok.W dniu 29 maja Lokalna Grupa Działania ,,Gryflandia" miała przyjemność gościć członków, liderów oraz działaczy Stowarzyszenia ,,Partnerstwo Północnej Jury". Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń dotyczącą funkcjonowania LGD oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Lokalna Grupa Działania ,,Gryflandia" wraz z pracownikami Referatu Turystyki i Promocji Gminy Rewal oraz Dyrekcją i pracownikami Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury zadbała również o zapoznanie Gości z walorami turystyczno - przyrodniczymi naszego regionu. Oprócz konferencji dotyczącej funkcjonowania Lokalnych Grup Działania program obejmował również zwiedzanie Gmin wchodzących w skład LGD ,,Gryflandia".Informujemy, że w dniu 11.05.2015 r. ( poniedziałek) z powodu wyjazdu pracowników LGD „Gryflandia” na szkolenie biuro będzie nieczynne.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

Zawiadomienie o Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gryflandia"


Szczegóły w załączniku: ZawiadomienieOgłoszenie o naborze na stanowisko SPECJALISTY DS. KORDYNOWANIA PROJEKTÓW


Szczegóły w załącznikach:Szanowni Mieszkańcy przed nami nowy okres programowania,


Lokalna Grupa Działania ,,Gryflandia” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, dokumentu który określi kierunki rozwoju Waszej Gminy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współtworzenia tego dokumentu. Zapraszamy rolników, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji, bezrobotnych, wszystkich mieszkańców którzy, chcą mieć wpływ na rozwój swojej Gminy.

Otwarte spotkania z mieszkańcami odbędą się:

 • Gmina Karnice; 22.04.2015r. godz. 16.00, Gminny Klub Kultury w Karnicy, ul. Osiedlowa 18,
 • Gmina Brojce; 23.04.2015r. godz. 16.00, Sala Wiejska w Brojcach
 • Gmina Płoty; 24.04.2015r. godz. 16.00, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Płotach, ul. Kościuszki 7,
 • Gmina Gryfice; 27.04.2015r. godz. 16.00, Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach, ul. Koszarowa 4, pokój Nr 29,
 • Gmina Trzebiatów; 28.04.2015r. godz. 16.00, Urząd Miejski, ul. Rynek 1, sala Nr15
 • Gmina Rewal; 06.05.2015r. godz. 16.00, Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu. Ul. Słowiańska 1.

Serdecznie zapraszamy
Lokalna Grupa Działania "Gryflandia"

Szanowni Mieszkańcy przed nami nowy okres programowania,


Lokalna Grupa Działania ,,Gryflandia” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współtworzenia dokumentu, który w przyszłości pozwoli Nam wspólnie zrealizować działania, przyczyniające się do rozwoju Waszych miejscowości. Przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju będziemy ujmować takie zagadnienia jak:

 1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;
 2. Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości;
 3. Dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych, w celu udostępnienia jej lokalnym producentom;
 4. Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
 5. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji;
 6. Rozwój produktów lokalnych;
 7. Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;
 8. Zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 9. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
 10. Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego

Lokalna Strategia Rozwoju ma być Państwa Strategią, dlatego zapraszamy do odwiedzania Punktów Konsultacyjnych w których będziecie Państwo mogli zgłosić swoje propozycje oraz uwagi do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Nasi Konsultanci udzielą Państwu odpowiedzi na pytania związane z nowym okresem finansowania oraz udostępnia Ankietę, która jest niezbędnym dokumentem przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Konsultacje społeczne w kwietniu 2015 r. :
 1. Gmina Brojce , Urząd Gminy pok. Nr 03, w każdy poniedziałek kwietnia w godz. 12.00-14.00.
 2. Gmina Karnice, Urząd Gminy, pok. Nr 07, w każdy wtorek kwietnia, w godz. 12.00-14.00.
 3. Gmina Płoty, Urząd Miejski, pok. Nr 17, w każdą środę kwietnia, w godz. 12.00 – 14.00.
 4. Gmina Rewal, Urząd Gminy, pok. Nr 05, w każdy czwartek kwietnia, w godz. 12.00-14.00.
 5. Gmina Trzebiatów, Urząd Miejski, pok. Nr 16 w każdy piątek kwietnia, w godz. 12.00-14.00.
 6. Gmina Gryfice, Urząd Miejski, pok. Nr 203w każdy wtorek kwietnia, w godz. 12.00 – 14.00.

Zapraszamy również do Biura Lokalnej Grupy ,,Działania” ul. Koszarowa 4 , pok. Nr 1 od pn – pt. w godz. 7.30 – 15.30, jak również do odwiedzania strony internetowej Lokalnej Grupy Działania ,,Gryflandia” www.gryflandia.eu, na której w zakładce ,,LSR 2014 – 2020” znajdziecie Państwo aktualne dokumenty i informacje dotyczące nowego okresu programowania.

Na stronie można wypełnić ankietę on-line. Biuro LGD ,,Gryflandia” zaprasza również do kontaktu mailowego; biuro@gryflandia.eu lub telefonicznego pod numerem ( 91) 38-411-17.LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
rozpoczęła pracę nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 - 2020.
W dniu 13.03.2015 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, miało miejsce spotkanie z przedstawicielami 6-ciu gminy wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia” (Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów) oraz Powiatu Gryfickiego. Spotkanie dotyczyło rozpoczęcia prac na Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 - 2020. Lokalna Strategia Rozwoju (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. Zasadniczym celem pracy nad strategią jest poszukiwanie i zdefiniowanie tych kierunków. Wśród licznie zaproszonych gości na spotkaniu obecni byli m.in. Sekretarz Powiatu Gryfickiego Stanisław Hołubczak, Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, Burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz, Wójt Gminy Brojce Stanisław Gnosowski. Spotkanie otworzyła Dyrektor LGD „Gryflandia” Sylwia Kraśniewicz, która powitała gości oraz krótko przedstawiła cel spotkania. Zebrani wspólnie ustalili, że w celu opracowania jak najlepszej Lokalne Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 powinny zostać przeprowadzone jak najszersze konsultacje, określające potrzeby naszych mieszkańców, powiatu gryfickiego, poszczególnych gmin, sołectw, organizacji pozarządowych oraz lokalnych społeczności. Przedstawiciele termin kolejnego spotkania ustalili na 20 marca br., na godz. 12:00 w tym samym miejscu. Ustalono także, że przedstawicie każdej z gmin na kolejnym spotkaniu roboczym przygotują już konkretne propozycje, która chcieliby realizować w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020.
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE WARSZTATY Z CARVINGU – RZEŹBIENIA W OWOCACH I WARZYWACH
które odbędą się w:

 • Gminnym Klubie Kultury w Karnicach w dniu 30.03.2015 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 - 18:00
 • Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach w dniu 31.03.2015 r. (wtorek) w godz. 10.00 - 18:00
 • Trzebiatowskim Ośrodku Kultury w Trzebiatowie w dniu 01.04.2015 r. (środa) w godz. 10:00 - 18:00
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu ( 91) 38-411-17,e-mail biuro@gryflandia.eu , dyrektor@gryflandia.eu lub osobiście w biurze LGD „GRYFLANDIA” ul.
Koszarowa 4, 72-300 Gryfice (pokój nr 01 lub 02) w godz. 7.30 – 15.30.
Liczba uczestników ograniczona.LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
uprzejmie informuje, że w dniu 13 marca 2015 r. o godz. 12.00 w Sali posiedzeń Nr 315 w siedzibie Starostwa Powiatowego, Pl. Zwycięstwa 34 w Gryficach odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Gmin wchodzących w skład LGD ,,Gryflandia” poprzedzające stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
w dniu 02 marca 2015r. rozpoczęła cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu rękodzieła artystycznego. Wiodącą technika warsztatów jest technika decoupage. Warsztaty prowadzone są w sześciu gminach na terenie Powiatu Gryfickiego. Podczas pięciogodzinnych zajęć każda z uczestniczek zapoznaje się z podstawowymi technikami i metodami sztuki decoupage. Warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ technika zdobienia przedmiotów na całym świecie a także i w Polsce znajduje, co raz, to większe grono wielbicieli i pasjonatów. Warsztaty wpisują się w realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Gryflandia” i realizowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.01.2015 r. biuro Lokalnej Grupy Działania "Gryflandia" będzie nieczynne.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


W dniu 26 listopada 2014 r. Lokalna Grupa Działania ,,Gryflandia” zakończyła cykl bezpłatnych szkoleń dla beneficjentów z zakresu sporządzania wniosków o płatność dla ,,małych projektów” w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.Dnia 06.11.2014 r. w Gminie Karnice miało miejsce otwarcie kompleksu sportowo - rekreacyjnego. Budowa boiska do gry w badmintona, karuzela, huśtawki i domek zjeżdżalnia, to tylko niektóre z atrakcji o które postarał się Wójt Karnic Lech Puzdrowski dla swoich najmłodszych mieszkańców. Koszt realizacji inwestycji to, 163 422.72 zł z czego duuuża część pozyskana została z środków unijnych aplikowanych w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania ,,Gryflandia" :). Gratulujemy Panu Wójtowi i zapraszamy po więcej.Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.11.2014 r. biuro Lokalnej Grupy Działania "Gryflandia" będzie nieczynne.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu sporządzania wniosku o płatność (dokumentowanie, rozliczanie, sprawozdawczość) dla „małych projektów”, w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013., które odbędzie się w :

 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach pok. nr 29 w dniu 24.11.2014 r. (poniedziałek) o godz. 12.00;
 • Gminnym Klubie Kultury w Karnicach w dniu 25.11.2014 r. (wtorek) o godz. 12.00;
 • Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach w dniu 26.11.2014 r. (środa) o godz. 12.00
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu ( 91) 38-411-17, e-mail biuro@gryflandia.eu , dyrektor@gryflandia.eu lub osobiście w biurze LGD „GRYFLANDIA” ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice (pokój nr 01 lub 02) w godz. 7.30 – 15.30 .LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE KOMPLEKSOWE SZKOLENIE z zakresu rozliczania wniosków o płatność w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013., które odbędzie się w:

 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach pok. nr 29 w dniu 24.11.2014 r. (poniedziałek) o godz. 12.00;
 • Gminnym Klubie Kultury w Karnicach w dniu 25.11.2014 r. (wtorek) o godz. 12.00;
 • Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach w dniu 26.11.2014 r. (środa) o godz. 12.00
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu ( 91) 38-411-17, e-mail biuro@gryflandia.eu , dyrektor@gryflandia.eu lub osobiście w biurze LGD „GRYFLANDIA” ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice (pokój nr 01 lub 02) w godz. 7.30 – 15.30 .LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że w dniu 18 września 2014 roku o godzinie 12.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice (pokój 19), rozpocznie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313 "Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że w dniu 17 września 2014  roku o godzinie 12.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy  ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice pok. 19, rozpocznie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
72-300 Gryfice, ul: Koszarowa 4,
Składa zapytanie ofertowe :
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, skład oraz druk wydawnictwa informacyjnego prezentującego lokalne zasoby z obszaru LGD „Gryflandia”.

Szczegóły w pliku: Zapytanie ofertoweDożynki w Cerkwicy 2014 r.LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że w dniu 10 września  2014 roku o godzinie 12.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice (sala nr 18) rozpocznie się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD „Gryflandia” dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313 "Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, złożonych w Biurze LGD „Gryflandia”         w dniach 25.08 – 08.09.2014 roku.

10.09.2014

Lista ocenionych operacji

Część 1 Część 2LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że w dniu 09 września 2014 roku o godzinie 12.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice (sala nr 18) rozpocznie się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD „Gryflandia” dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, złożonych w Biurze LGD „Gryflandia” w dniach 25.08- 08.09.2014 roku.

10.09.2014

Lista ocenionych operacji

Lista

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
72-300 Gryfice, ul: Piłsudskiego 35
Składa zapytanie ofertowe dotyczące:
oprawa graficzna i wykonanie kalendarzy trójdzielnych na rok 2015 z logotypem LGD „GRYFLANDIA”

Szczegóły w pliku: Zapytanie ofertoweSTOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
72-300 Gryfice, ul: Piłsudskiego 35
Składa zapytanie ofertowe dotyczące:
opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych

Szczegóły w pliku: Zapytanie ofertowe

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"

działające na terenie gmin Gryfice, Płoty, Trzebiatów, Brojce, Karnice, Rewal ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin składania wniosków: 25 sierpnia 2014 – 08 września 2014 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”,
ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice (pokój nr 1)
(budynek Powiatowego Urzędu Pracy)
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 - 15:00

Wnioski należy składać osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD).

LIMITY DOSTEPNYCH ŚRODKÓW:
Małe projekty: 23 856,89 zł
Odnowa i rozwój wsi: 265 151,00 zł

Minimalna ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru niezbędna do wyboru operacji przez LGD: Małe projekty - 16 pkt
Odnowa i rozwój wsi – 16 pkt

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gomv.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” www.gryflandia.eu.
Wykazy dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są udostępnione na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl, oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” www.gryflandia.eu do wglądu w Biurze LGD „Gryflandia” ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice (pokój 01) w godz. od 8:00 - 15:00.

Dokumenty do pobrania:

.Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. z 2013 poz. 1163), http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/884 .

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że

w dniu 21 lipca 2014 roku godz. 11.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice, rozpocznie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące zatwierdzenia listy wybranych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, złożonych w Biurze LGD „Gryflandia” w dniach od 05 czerwca do 20 czerwca 2014 roku..LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że

w dniu 14 lipca 2014 roku o godzinie 12.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w, ul. Koszarowa 4, 72-300  Gryfice rozpocznie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313 "Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013..

15.07.2014

Lista operacji wybranych przez lgd do finansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Część 1 Część 2 Część 3

14.07.2014

Lista ocenionych operacji w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów

Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 6 Część 7 Część 8

14.07.2014

Lista operacji, które nie podlegały ocenie pod względem zgodności z LSR

Część1 Część2LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że

w dniu 01 lipca 2014 roku o godzinie 12.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice (sala nr 18) rozpocznie się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD „Gryflandia” dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313 "Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, złożonych w Biurze LGD „Gryflandia” w dniach 05-20 czerwca 2014 roku..

8.07.2014

Lista operacji ocenionych do finansowania w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Część1 Część2 Część3 Część4


LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że

w dniu 02 lipca 2014 roku o godzinie 13.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice (sala nr 18) rozpocznie się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD „Gryflandia” dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, złożonych w Biurze LGD „Gryflandia” w dniach 05-20 czerwca 2014 roku..

W dniu dzisiejszy w Centrum Wymiany Międzynarodowej w Wolinie w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Andrzeja Jakubowskiego przy partnerstwie LGD ,,Gryflandia” z LGD ,,Partnerstwo w rozwoju”, Dolnoodrzańskiej Inicjatywie Rozwoju Obszarów Wiejskich, LGD ,,Powiatu Świdwińskiego oraz z Centrum Inicjatyw Wiejskich została podpisana umowa przyznania pomocy w ramach Działania ,,Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy objętego PROW na lata 2007 – 2013. Umowa ta, umożliwia realizację operacji pt: ,,Zintegrowane Strefy Rekreacji Ruchowej” i dotyczy siłowni zewnętrznych stawianych we wszystkich gminach Powiatu Gryfickiego. Projekt ten jest realizowany dzięki Lokalnej Grupie Działania ,,Gryflandia” a przede wszystkim inicjatywie Przewodniczącego Zarządu Kazimierza Sacia, którego upór w dążeniu do poprawy warunków życia na wsiach i propagowanie aktywnego wypoczynku przyczyniły się do zrealizowania tego pomysłu. Siłownie zewnętrzne na całym świecie cieszą się ogromnym powodzeniem, Pan Przewodniczący Zarządu Kazimierz Sać ma nadzieje, że i w Naszej Małej Ojczyźnie siłownie zewnętrznie przyniosą lokalnej społeczności wiele satysfakcji.Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Gryflandia

Dnia 05 czerwca 2014 r. na Zamku Nowym w Płotach odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Gryflandia, w którym uczestniczyło 35 Członków. Prezes Zarządu LGG przywitał wszystkich uczestników i w kilku słowach przedstawił obecna sytuacje LGD. Kazimierz Sać zwrócił wszystkim uwagę na skuteczność w działaniu obecnego Zarządu i efektywne wydatkowanie środków unijnych które, trafiają do społeczności z terenów wiejskich. Na Przewodniczącego Zebrania jednogłośnie wybrano Skarbnika LGD Gryflandia Pana Stanisława Hołubczaka, który w dalszym etapie spotkania przedstawił sprawozdanie finansowe za 2013 rok, natomiast Pan Lech Puzdrowski V-ce Przewodniczący Zarządu LGD zapoznał zebranych ze sprawozdaniem merytorycznym za rok 2013. Pani Dyrektor Sylwia Kraśniewicz omówiła zmiany dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju a Pani Anna Mirecka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała członków z pozytywnym wnioskiem o udzielenie dla Zarządu absolutorium za 2013 rok. Po zapoznaniu wszystkich ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym, uwzględniając pozytywną opinie Komisji Rewizyjnej członkowie jednogłośnie udzielili Zarządowi Lokalnej Grupy Działania absolutorium za 2013 rok.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
ZAPRASZA NA BEZPLATNE SZKOLENIE

beneficjentów zamierzających ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” dla „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007-2013, które odbędą się w:

- Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach w dniu 27.05.2014 r. ( wtorek) o godz. 12:00,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach, ul. Koszarowa 4 (sala szkoleniowa nr 19 – I piętro) w dniu 30.05.2014 r. (piątek) o godz. 12:00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu ( 91) 38-411-17, e-mail biuro@gryflandia.eu , dyrektor@gryflandia.eu lub osobiste w biurze LGD „GRYFLANDIA” ul. Koszarowa 4 , 72-300 Gryfice, pokój nr 01 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach) w godz. 7:30 – 15:30 .

Z poważaniem
LGD „GRYFLANDIA”LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
działające na terenie gmin Gryfice, Płoty, Trzebiatów, Brojce, Karnice, Rewal

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin składania wniosków: 05 czerwca 2014 r. - 20 czerwca 2014 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”, ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice (pokój nr 1) (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 - 15:00

Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD).

LIMITY DOSTEPNYCH ŚRODKÓW:
Małe projekty: 336 345,74 zł
Odnowa i rozwój wsi: 430 000,00 zł

Minimalna ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru niezbędna do wyboru operacji przez LGD:


Małe projekty - 16 pkt
Odnowa i rozwój wsi – 16 pkt

Dokumenty do pobrania:

Z poważaniem
LGD „GRYFLANDIA”LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że

W dniu 2.05.2014 r. biuro LGD „Gryflandia” będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem
LGD „GRYFLANDIA”16.04.2014


LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że

Uprzejmie informujemy że, nastąpiła zmiana siedziby biura Lokalnej Grupy Działania ,,Gryflandia”. Obecnie biuro LGD ,,Gryflandia” mieści się przy ul. Koszarowej 4 w Gryficach pok. Nr 1, ( w budynku Powiatowego Urzędu Pracy). Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. .

Z poważaniem
Sylwia Kraśniewicz
Biuro LGD „Gryflandia”
tel. 503-125-38119.03.2014


LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że

w dniu 13 lutego 2014  roku o godzinie 11.00 w Hali Widowiskowo – Sportowej „Gryf –Arena” ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice, rozpocznie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące zatwierdzenia listy wybranych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.


LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że

w dniu 31 stycznia 2014 roku o godzinie 12.00 w Hali Widowiskowo – Sportowej „Gryf –Arena” ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice, rozpocznie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące zatwierdzenia listy wybranych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313 "Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

7.02.2014

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Część1 Część2 Część3
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że

w dniu 30 stycznia 2014 roku o godzinie 12.00 w Hali Widowiskowo – Sportowej „Gryf –Arena” ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice, rozpocznie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące zatwierdzenia listy wybranych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

7.02.2014

Lista ocenionych operacji w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Część1 Część2 Część3

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Część1 Część2

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Część1 Część2
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że


w dniu 29 stycznia 2014 roku o godzinie 12.00 w Hali Widowiskowo – Sportowej „Gryf –Arena” ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice, rozpocznie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące zatwierdzenia listy wybranych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

7.02.2014

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Lista

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Lista


LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że


w dniu 22 stycznia 2014 roku o godzinie 12.00 w Sali Widowiskowo – Sportowej „Gryf – Arena” ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice, rozpocznie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, złożonych w Biurze LGD „Gryflandia” w dniach od 27 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 roku.

7.02.2014

Lista ocenionych operacji w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Część1 Część2 Część3 Część4 Część5 Część6 Część7 Część8 Część9 Część10 Część11 Część12 Część13 Część14
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że


w dniu 21 stycznia 2014 roku o godzinie 12.00 w Sali Widowiskowo – Sportowej „Gryf – Arena” ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice, rozpocznie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313 " Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, złożonych w Biurze LGD „Gryflandia” w dniach od 27 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 roku.

24.01.2014

Lista ocenionych operacji w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Część1 Część2 Część3 Część4
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że


w dniu 20 stycznia 2014 roku o godzinie 12.00 w Sali Widowiskowo – Sportowej „Gryf – Arena” ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice, rozpocznie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, złożonych w Biurze LGD „Gryflandia” w dniach od 27 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 roku.

22.01.2014

Lista ocenionych operacji w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Część1 Część2 Część3
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
informuje, że


w dniu 17 stycznia 2014 roku o godzinie 12.00 w Sali Widowiskowo – Sportowej „Gryf – Arena” ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice, rozpocznie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, złożonych w Biurze LGD „Gryflandia” w dniach od 27 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 roku.

22.01.2014

Lista ocenionych operacji w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Lista
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"
działające na terenie gmin Gryfice, Płoty, Trzebiatów, Brojce, Karnice, Rewal


ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
"Odnowa i rozwój wsi", „Małe projekty”, „Tworzenia i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU NABORÓW WNIOSKÓW 27.12.2013 r. – 10.01.2014 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”, ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice pokój 015 (budynek Hali Widowiskowo – Sportowej „Gryf – Arena) od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 - 15:00

Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD).

LIMITY DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW

Małe projekty: 1 009 550,01 zł
Odnowa i rozwój wsi: 1 629 662,00 zł
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 488 215,00 zł
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 100 000,00 zł

Minimalna ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru niezbędna do wyboru operacji przez LGD:
Małe projekty - 16 pkt
Odnowa i rozwój wsi – 16 pkt
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 10 pkt
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 14 pkt

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gomv.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gryflandia" www.gryflandia.eu.

Wykazy dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są udostępnione na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl, oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gryflandia" www.gryflandia.eu do wglądu w Biurze LGD "Gryflandia" ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice (pokój 015) w godz. od 8:00 - 15:00.

Załączniki:Lokalna Grupa Działania
GRYFLANDIA


ZAPRASZA NA BEZPŁATNE KONSULTACJE

wszystkich beneficjentów działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w zakresie:

 • sporządzania wniosków o przyznanie pomocy,
 • sporządzania wniosków o płatność dla zrealizowanych operacji
Konsultacje odbywać się będą w biurze LGD, ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice, pokój 15 w terminach:
 • 26.11.2013 r. – godz. 8:30 - 12:30
 • 28.11.2013 r. - godz. 15:30 - 19:30
 • 09.12.2013 r. - godz. 15:30 - 19:30
 • 10.12.2013 r. - godz. 15:30 - 19:30
 • 11.12.2013 r. - godz. 15:30 - 19:30
 • 12.12.2013 r. - godz. 15:30 - 19:30
 • 13.12.2013 r. - godz. 15:30 - 19:30
 • 14.12.2013 r. - godz. 8:30 - 13:30
Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu (91) 38-411-17, e-mail: biuro@gryflandia.eu, bądź osobiste w biurze LGD „Gryflandia” ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice (budynek Hali Widowiskowo – Sportowej „Gryf – Arena” ).Lokalna Grupa Działania
GRYFLANDIA


ZAPRASZA NA BEZPŁATNE KONSULTACJE

wszystkich beneficjentów działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w zakresie:

 • sporządzania wniosków o przyznanie pomocy,
 • sporządzania wniosków o płatność dla zrealizowanych operacji
Konsultacje odbywać się będą w biurze LGD „Gryflandia”, ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice, pokój 15 w terminach:
 • 19.11.2013 r. – godz. 8:30 - 12:30
 • 21.11.2013 r. - godz. 15:30 - 19:30
 • 06.12.2013 r. - godz. 15:30 - 19:30
Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu (91) 38-411-17, e-mail: biuro@gryflandia.eu, bądź osobiste w biurze LGD „Gryflandia” ul. Piłsudskiego 35 72-300 Gryfice (budynek Hali Widowiskowo – Sportowej „Gryf – Arena” ).Lokalna Grupa Działania
GRYFLANDIA


ZAPRASZA NA BEZPŁATNE KONSULTACJE

wszystkich beneficjentów działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tj. "MAŁYCH PROJEKTÓW" w zakresie:

 • sporządzania wniosków o przyznanie pomocy,
 • sporządzania wniosków o płatność dla zrealizowanych operacji
Konsultacje odbywać się będą w biurze LGD, ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice, pokój 15, w terminach:
 • 12.11.2013 r. – godz. 15:30 - 19:30
 • 14.11.2013 r. – godz. 15:30 - 19:30
 • 16.11.2013 r. – godz. 8:30 - 12:30
 • 18.11.2013 r. – godz. 15:30 - 19:30
 • 20.11.2013 r. – godz. 15:30 - 19:30
 • 22.11.2013 r. – godz. 15:30 - 19:30
 • 23.11.2013 r. – godz. 8:30 - 12:30
 • 25.11.2013 r. – godz. 15:30 - 19:30
 • 27.11.2013 r. – godz. 15:30 - 19:30
 • 29.11.2013 r. – godz. 15:30 - 19:30
 • 02.12.2013 r. – godz. 14:30 - 19:30
Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu (91) 38-411-17, e-mail: biuro@gryflandia.eu, bądź osobiste w biurze LGD „Gryflandia” ul. Piłsudskiego 35 72-300 Gryfice (budynek Hali Widowiskowo – Sportowej „Gryf – Arena” ).Szkolenie
W dniu 5 listopada 2013 r. LGD „Gryflandia” przeprowadziła ostatnie bezpłatne szkolenie z działania „Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W szkoleniu uczestniczyli przedsiębiorcy i osoby chcące założyć swoją działalność. W trakcie szkolenia beneficjenci zostali poinformowani o działaniach jakie powinni podjąć w celu realizacji swoich projektów, w jaki sposób należy prawidłowo wypełnić wniosek oraz o planowanym terminie naboru. Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatów przez Dyrektor Gryflandii Panią Sylwię Kraśniewicz.
Było to już ostatnie bezpłatne szkolenie realizowane przez LGD „Gryflandia”. Beneficjenci zostali zaproszenie na bezpłatne indywidualne konsultacje, które rozpoczynają się 12-go listopada. Osoby zainteresowane powinny zgłosić swój udział telefonicznie pod numerem telefonu 91 38 411 17, mailowo na adres: biuro@gryflandia.eu, lub osobiście w siedzibie.Szkolenie
Już wkrótce kolejne szkolenia organizowane przez Lokalną Grupę Działania "Gryflandia" w poniedziałek 4.11.2013 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej hali widowisko - sportowej Gryf Arena w Gryficach odbędzie się szkolenie z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" natomiast we wtorek 5.11.2013 r. o godz. 10:00, również w Gryf - Arenie, będzie miało miejsce szkolenie z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Serdecznie zapraszamy!W Miejskim – Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach w dniu 26 października Lokalna Grupa Działania ,,Gryflandia” przeprowadziła ostatnie bezpłatne szkolenie z zakresu ,,Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” z ,,małych projektów”. Prowadzących szkolenie zaskoczyła frekwencja, gdyż była ona dużo większa niż wynikało z listy osób zgłaszających swoje uczestnictwo. W Miejskim – Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach zgromadzili się przedstawiciele wszystkich sektorów społecznych, które mają pomysł na działania służące lokalnej społeczności ,ale potrzebują pomocy przy ich realizacji. Szkolenie przebiegło w atmosferze aktywnej dyskusji. W trakcie szkolenia Pani Dyrektor wielokrotnie zapewniał, że jednym z zadań LGD ,,Gryflandia” jest pomaganie beneficjentom w uzyskaniu dotacji. W tym celu w listopadzie zostaną ogłoszone terminy bezpłatnych konsultacji prowadzonych przez osoby wykwalifikowane w pozyskiwaniu funduszy UE na które, serdecznie wszystkich zapraszamy.W dniu 25 października Lokalna Grupa Działania przeprowadziła kolejne bezpłatne szkolenie z ,,Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” dla ,,małych projektów”.
W szkoleniu uczestniczyli mieszkańcy gminy Trzebiatów sołtysi, reprezentanci stowarzyszeń, fundacji, przedstawiciele urzędu gminy, przedsiębiorcy, osoby fizyczne. Spotkanie odbyło się w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury. Bezpłatne szkolenie organizowane przez Lokalną Grupę Działania ,,Gryflandia” to jedno z działań Lokalnej Strategii Rozwoju, które ma pomóc beneficjentom w uzyskaniu dotacje na realizację swoich projektów. Zgodnie z założeniem Przewodniczącego Zarządu Kazimierza Sacia działania te, wpłyną na poprawę życia na terenach powiatu Gryfickiego oraz przyczynią się do wyrównania szans lokalnej społeczności. Szkolenie przebiegało w atmosferze dyskusji, padało bardzo dużo pytań na które wyczerpująco odpowiadali prowadzący jak i przedstawiciele biura LGD ,,Gryflandia”. Na zakończenie szkolenia Pani Dyrektor wręczyła uczestnikom certyfikaty i zapewniła, że biuro mieszczące się przy ul. Piłsudskiego 35 w budynku Gryf Areny służy pomocą w dalszych etapach tworzenia wniosków oraz realizacji i rozliczeń projektów.W dniu 23.10.2013 r. w Trzebiatowie z inicjatywy Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia” Pana Kazimierza Sacia, odbyło się spotkanie z Sołtysami Gminy Trzebiatów.
Tematem spotkania było poinformowanie przedstawicieli Sołectw o możliwości ubiegania się o przyznanie środków w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów”.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, której towarzyszyła podniosła dyskusja na temat sposobów realizacji działań zaplanowanych przez Sołtysów na rok 2014.
Przewodniczący Zarządu Pan Kazimierz Sać, podsumowując spotkanie, wyraził duży podziw dla Sołtysów Gminy Trzebiatów za ich zaangażowanie w działania mające na celu poprawę życia społeczności na terenach wiejskich oraz zapewnił, że wspólne działania przyczynią się do wzrostu aktywności gospodarczej mieszkańców obszarów wiejskich, podniosą atrakcyjność tych terenów jak i spowodują kultywowanie lokalnych tradycji.Lokalna Grupa Działania
GRYFLANDIA


ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

beneficjentów zamierzających ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” dla „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW na lata 2007-2013 , które odbędą się w :

 • Hali Sportowo – Rekreacyjnej „Gryf – Arena” w Gryficach w dniu 24.10.2013 r. (czwartek) o godz. 14.00,
 • Trzebiatowskim Ośrodku Kultury w Trzebiatowie w dniu 25.10.2013 r. (piątek) o godz. 14.00,
 • Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach w dniu 26.10.2013 r. ( sobota) o godz. 11.00,
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu (91) 38-411-17, e-mail biuro@gryflandia.eu , dyrektor@gryflandia.eu lub osobiste w biurze LGD „GRYFLANDIA” ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice (pokój nr 015) w godz. 7.30 – 15.30 .Lokalna Grupa Działania
GRYFLANDIA


ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

beneficjentów zamierzających ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW na lata 2007-2013 , które odbędzie się w Hali Sportowo – Rekreacyjnej „Gryf – Arena” w Gryficach w dniu 04.11.2013 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu (91) 38-411-17, e-mail biuro@gryflandia.eu , dyrektor@gryflandia.eu lub osobiste w biurze LGD „GRYFLANDIA” ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice (pokój nr 015) w godz. 7.30 – 15.30 .Lokalna Grupa Działania
GRYFLANDIA


ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

beneficjentów zamierzających ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata 2007-2013 , które odbędzie się w Hali Sportowo – Rekreacyjnej „Gryf – Arena” w Gryficach w dniu 05.11.2013 r. (wtorek) o godz. 10.00
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu (91) 38-411-17, e-mail biuro@gryflandia.eu , dyrektor@gryflandia.eu lub osobiste w biurze LGD „GRYFLANDIA” ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice (pokój nr 015) w godz. 7.30 – 15.30 .
Walne Zebranie Członków LGD „Gryflandia” – Wkrótce ruszą nabory wniosków

W atmosferze przyjaznej i merytorycznej współpracy na Nowym Zamku w Płotach, w dniu 10.10.2013 r., miało miejsce Walne Zebranie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Gryflandia”.
Po stwierdzeniu quorum zebranie otworzył Przewodniczący LGD „Gryflandia” Pan Kazimierz Sać, który w krótkim wystąpieniu przedstawił cele, jakie stawia przed sobą nowy Zarząd LGD oraz zapewnił, że wkrótce rozpoczną się nabory wniosków na dofinansowanie projektów dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, gmin i miejscowości z terenu naszego powiatu.
W dalszej części Zebrania, członkowie Stowarzyszenia większością głosów udzielili absolutorium Zarządowi LGD za rok 2012.
Następnym punktem Zebrania było rozszerzenie składu Zarządu LGD oraz Rady Decyzyjnej LGD o reprezentantów Gminy Brojce. Do Zarządu Stowarzyszenia został przyjęty Pan Stanisław Gnosowski, natomiast członkiem Rady Decyzyjnej została Pani Anna Bielecka - Tyszer. W związku z tym, w pracach zarówno Zarządu jak i Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia, biorą obecnie udział reprezentanci wszystkich gmin z terenu Powiatu Gryfickiego.
W końcowej części Walnego Zebrania, członkowie przyjęli zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju – dokumencie, na którym LGD „Gryflandia” opiera swoją działalność. Według Przewodniczącego Zarządu - Pana Kazimierza Sacia, wprowadzone zmiany przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia a nabory wniosków na działania:

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
 • Małe projekty,
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 • Odnowa i rozwój wsi
które rozpoczną się w grudniu, przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.O nas

Lokalna Grupa Działania GRYFLANDIA została założona 23 kwietnia 2008 r. Swoim działaniem obejmuje wszystkie gminy powiatu gryfickiego:
 - Brojce,
 - Gryfice,
 - Karnice,
 - Płoty,
 - Rewal,
 - Trzebiatów.

LGD ma na celu realizację innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania GRYFLANDIA.
Na dzień dzisiejszy składa się z 36 członków - przedstawicieli sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. LGD daje możliwość mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii.

Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, m. in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. LGD wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007- 2013

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "GRYFLANDIA"

Zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy (tj. Odnowa i rozwój wsi, tzw. Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) zwracamy się z prośbą o wypełnienie i zwrot do Biura LGD „Gryflandia” poniższej ankiety monitorująca dla Beneficjentów realizujących operacje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Gryflandia”.

Ankieta monitorująca